Udprint denne side

Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Oplæg til løsningsforslag ved Gudenåen og Tange Sø.

Kilde/Info fra: M.A/DCV. den 2016-07-05
D. 3-6 2016  har en politisk styregruppe fra Kommunerne Viborg, Randers, Silkeborg og Favrskov fremlagt 5 mulige løsningsforslag for Gudenåens passage ved Tangeværket. Det er den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll der har udarbejdet rapporten med de 5 forslag efter ønske fra styregruppen.
De 5 løsningsforslag kan læses i rapporten "Gudenåen. Løsningsforslag til Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø" (Rambøll https://www.favrskov.dk/sites/default/files/ramboell_-loesningsforslag_for_gudenaaens_forloeb_ved_tange_soe.pdf )
og de 5 løsningsforslag benævnes Model A, B, C, D og E.

I de 5 løsningsforslag - der er beskrevet på et skitseagtigt niveau - indgår der 4 kriterier som de fremlagte løsningsmodeller skal vurderes ud fra.
De 4 kriterier er følgende:

1.  Tange Sø bevares.
2. Miljømålene for vandløbene op- og nedstrøms Tange Sø kan opfyldes.
3. Der kan etableres naturlige levedygtige bestande af laks og havørred.
4. Et fungerende Tangeværk bevares (ved et fungerende Tangeværk forstås at værket f.eks kan indgå som en elproducerende del af Energimuseets virke).

Udover de 4 punkter er og skal følgende forhold inddrages i afrapporteringen af de valgte løsningsforslag.

- Vurdering af tidligere undersøgelsesrapporter og deres relevans og aktualitet.
- Reference til tidligere undersøgelser samt redegørelse for hvorfor undersøgelsen inddrages.
- Beskrivelse af konsekvenser for vandstanden og vandløbsnære arealer opstrøms Tange Sø samt en vurdering af den fremtidige grødevækst på strækningerne.
- Der skal opstilles et regnskab for fosfor og kvælstof for hver løsning.
- Tangeværkets fremtidige driftsmuligheder skal beskrives for de enkelte løsningsforslag.
- Vurdering af overholdelsen af kommissoriets afrapportering på en let og overskuelig skematisk måde.

På denne baggrund er repræsentanter for Viborg, Randers og Favrskov enedes om at indstille Model E til de 4 borgmestre, mens Silkeborg som den eneste kommune ikke tilslutter sig Model E.

Model E indebærer et langt omløbsstryg, hvor der etableres et nyt forløb af Gudenåen uden om Tange Sø, og vil medføre en målopfyldelse for fisk opstrøms og nedstrøms Tange Sø samt naturlige og levedygtige bestande af laks og havørred (Jvf. Rambøll - Gudenåen. Løsningsforslag til Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø).

Hos Danmarks Sportsfiskerforbund ser man umiddelbart positivt på indstillingen af Model E.

Der er endnu ikke truffet beslutning i sagen, og man afventer nu de 4 borgmestre fra de respektive Kommuner forholder sig til den fremlagte Model E.
Derefter vil relevante interessenter skulle orienteres og høres i sagen.

"Vi ser frem til at blive inddraget i den videre proces. Vi vil meget gerne bidrage konstruktivt til, at der kan skabes en god løsning der vil tilgodese både naturhensyn og de forskellige lokale interesser", udtaler Formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund Verner W. Hansen i en kommentar til løsningmodel E til Sportsfiskerens nyhedsside d. 10-6 2016.

M.A

(Kilde: Danmarks Sportfiskerforbunds Nyhedshjemmeside d. 10-6 "Kompromissøgende og positivt oplæg til passsage ved Tange Sø" samt Rambøll Rapporten. "Gudenåen. Løsningsforslag til Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø").


..